สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา:วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน:โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์

Find Out More

About Project


มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ลงนามความร่วมมือกับคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ความเหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของกลุ่มจังหวัด อีกทั้งเป็นการสร้าง สังคมแห่งการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องโดยใช้พื ้นที่สถาบันการศึกษาทุกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

Get Started!

Application Software


Contact Us


วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

+66-55-964388